terça-feira, 25 de março de 2008

PA MUDJERIS KABUVERDIANA

N kre-bu txeu
oh nha dona
mai
irma
spoza
i tudu otu nhas
di sangi o kultura !
N kre-bu txeu
palavras di nhos garganta
ku signifikadu arku-da-bedja
ki ekua na nha kurason
pa txiga di nhos
na konpasu konbersu sabi
na ragas des alfabetu
eransa António de Paula Brito
Nhos e fonti
di nha bida
farol
di nha kaminhu
stimulu
pa nhas luta
lus
di nhas alegria
mas sobritudu
kolegas di trinxera
kunpanheras pa tudu sabura
Nha kurason ta sangra
ku kada dizaforu
izalta
ku kada konkista
pabia tudu nhas
ten ponta nhas
di sangi i papel pasadu
Oh, sin!
ki kes konkista bira digraus
firmi sima rotxa
pa labanta grau
di nos sabura
es e nhas votu
Pa konfins di tenpu
na nha kurason
un roza
na nha mon
un foisi
na nha obra
solidariedadi
na nha pena
N kre-bu txeu


Marsu 2008
Marsianu nha Ida padri Nikulau Ferera

Sem comentários: